Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de Stichting BVD

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de besteller tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de besteller en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de Stichting BVD bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de besteller producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Stichting BVD worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Stichting BVD;

2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de besteller gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.     Besteller: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Hieronder vallen bijna altijd studenten, ;

4.     Dag: kalenderdag;

5.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de besteller of Stichting BVD in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de besteller om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.     Stichting BVD: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan bestelleren aanbiedt;

10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Stichting BVD en de besteller wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat besteller en Stichting BVD gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Stichting BVD

 

Stichting BVD Boeken Verkoop en Distributie, handelend onder de naam Stichting BVD.

Gevestigd aan Zernikeplein 7 (E2.12), te Groningen. (Nederland)

Telefoonnummer: 088 203 03 69 
Standaardtarief
08.30 uur - 17.00 uur (09.00 uur - 20.00 uur in het hoogseizoen)

E-mailadres: bestuur@stichting-bvd.nl

KvK-nummer: 41010778

Btw-identificatienummer: RSIN 805145989

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Stichting BVD en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stichting BVD en besteller.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de besteller beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Stichting BVD voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Stichting BVD zijn in te zien en dat zij op verzoek van de besteller zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de besteller ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de besteller op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de besteller langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de besteller mogelijk te maken. Als de Stichting BVD gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Stichting BVD niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de besteller duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Stichting BVD onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Stichting BVD is bevestigd, kan de besteller de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Stichting BVD passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de besteller elektronisch kan betalen, zal de Stichting BVD daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De Stichting BVD kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Stichting BVD op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     De Stichting BVD zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de besteller de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de besteller op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.     het bezoekadres van de vestiging van de Stichting BVD waar de besteller met klachten terecht kan;

b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de besteller van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.     de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.     de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.     indien de besteller een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1.     De besteller kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Stichting BVD mag de besteller vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de besteller, of een vooraf door de besteller aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.     als de besteller in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de besteller, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Stichting BVD mag, mits hij de besteller hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de besteller, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de besteller, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.     De besteller kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Stichting BVD mag de besteller vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.     Indien de Stichting BVD de besteller de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.     Indien de Stichting BVD de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de besteller heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de besteller die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de besteller tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijd zal de besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de besteller het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.     De besteller is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.     De besteller is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Stichting BVD hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de besteller en kosten daarvan

1.     Als de besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Stichting BVD.

2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de besteller het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Stichting BVD. Dit hoeft niet als de stichitng heeft aangeboden het product zelf af te halen. De besteller heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De besteller zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Stichting BVD verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de besteller.

5.     De besteller draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Stichting BVD niet heeft gemeld dat de besteller deze kosten moet dragen of als de Stichting BVD aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de besteller de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.     De besteller draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.     hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.     de Stichting BVD heeft nagelaten deze verklaring van de besteller te bevestigen.

7.     Als de besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de Stichting BVD bij herroeping

1.     Als de Stichting BVD de melding van herroeping door de besteller op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     De Stichting BVD vergoedt alle betalingen van de besteller, inclusief eventuele leveringskosten door de Stichting BVD in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de besteller hem de herroeping meldt. Tenzij de Stichting BVD aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de besteller aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.     De Stichting BVD gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de besteller heeft gebruikt, tenzij de besteller instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de besteller.

4.     Als de besteller heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Stichting BVD de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De Stichting BVD kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Stichting BVD dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Stichting BVD geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.     Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de Stichting BVD worden aangeboden aan de besteller die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.     Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de besteller; en

b.    de besteller heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Stichting BVD de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.     Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.     Volgens specificaties van de besteller vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de besteller, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Stichting BVD geen invloed heeft;

11.  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12.  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de besteller; en

b.    de besteller heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

 

Artikel 11 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de Stichting BVD producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Stichting BVD geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Stichting BVD dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de besteller de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.     De Stichting BVD staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Stichting BVD er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door de Stichting BVD, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de besteller op grond van de overeenkomst tegenover de Stichting BVD kan doen gelden indien de Stichting BVD is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.     Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Stichting BVD, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de besteller bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1.     De Stichting BVD zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de besteller aan de Stichting BVD kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Stichting BVD geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de besteller hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De besteller heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.     Na ontbinding conform het vorige lid zal de Stichting BVD het bedrag dat de besteller betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Stichting BVD tot het moment van bezorging aan de besteller of een vooraf aangewezen en aan de Stichting BVD bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.     De besteller kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De besteller kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.     De besteller kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Stichting BVD voor zichzelf heeft bedongen.

 

Artikel 15 - Betaling

1.     Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de besteller verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de besteller de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     Bij de verkoop van producten aan bestelleren mag de besteller in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de besteller geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.     De besteller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Stichting BVD te melden.

4.     Indien de besteller niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Stichting BVD is gewezen op de te late betaling en de Stichting BVD de besteller een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Stichting BVD gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Stichting BVD kan ten voordele van de besteller afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1.     De Stichting BVD beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de besteller de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Stichting BVD.

3.     Bij de Stichting BVD ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Stichting BVD binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de besteller een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de Stichting BVD en de besteller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de besteller zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de besteller op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-          Aan:           Stichting BVD

Zernikeplein 7, Groningen

klantenservice@Stichting-bvd.nl

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* ……………………..

……………………………………………………………………………………………….

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling] …………………………………….

 

 

-          [Adres besteller(en)]

 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

-          [Handtekening besteller(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

……………………………………………….

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.